مجتمع آموزشی صالحین

استان البرز / شهر کرج

مجتمع آموزشی صالحین تلاش کرده است با برنامه ریزی دقیق و کارآمد و تاکید بر دغدغه های فرهنگی تربیتی بر پایه روابط انسانی در تکوین شخصیت دانش آموزان جهت ورود به زندگی شایسته فردی – خانوادگی و اجتماعی قدم بردارد.